Licznik przeprowadzonych kolonoskopii

1

9

7

3

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od 1 marca 2019 r. realizuje projekt pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest realizowany w celu wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

Chcemy przede wszystkim zachęcić i zmotywować 2468 osób (w tym 1111 kobiet i 1357 mężczyzn), którzy są w wieku aktywności zawodowej i pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego/KOF) do udziału w badaniu kolonoskopowym.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2020r.

OFEROWANE WSPARCIE
Uczestnicy Projektu objęci zostaną pełną ofertą profilaktyczną:

  • Bezpłatne badanie kolonoskopowe
  • Bezpłatne znieczulenie podczas badania kolonoskopowego

oraz wsparcie towarzyszące/opcjonalne:

  • zwrot kosztów transportu lub transport zorganizowany na badanie
  • zapewnienie opieki osoby trzeciej
  • zapewnienie opieki nad osobą zależną od osoby poddanej badaniu, podczas czasu poświęconego na badanie.

Osoby u których stwierdzone zostaną objawy sugerujące wystąpienie raka jelita grubego lub inne objawy, które uniemożliwiają przeprowadzenie badania kolonoskopowego, będą miały zapewnioną opiekę w postaci bezpłatnych konsultacji u gastroenterologa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ

Z bezpłatnych badań kolonoskopowych ze znieczuleniem mogą skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego* (dla mieszkańców tego obszaru kierowane będzie wsparcie w ramach innych projektów - więcej informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/punkty-informacyjne

Projekt ma charakter profilaktyczny, dlatego Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być osoby, które nie mają objawów klinicznych sugerujących na istnienie raka jelita grubego w wieku:

  • 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba że badania genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.

Z udziału w badaniu kolonoskopowym w systemie oportunistycznym (tj. bez zaproszeń) wykluczone są osoby:

  • które w ciągu ostatnich 10 lat miały przeprowadzone badane kolonoskopowe
  • z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego

W ramach Projektu uruchomiono 14 Lokalnych Punktów Informacyjno-Edukacyjnych, w których będzie można uzyskać  podstawowe informacje dotyczące profilaktyki raka jelita grubego oraz instrukcje w jaki sposób zgłosić się na badania i wziąć udział w Projekcie (jakie dokumenty należy uzupełnić oraz gdzie złożyć, gdzie wykonywane są badania itp.)

Realizacja badań przesiewowych odbywa się na podstawie Programu Badań Przesiewowych (PBP) raka jelita grubego, który jest koordynowany przez Centrum Onkologii – Instytut M.Curie-Skłodowskiej
w Warszawie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

REALIZATORZY PROJEKTU:

Lider:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Partnerzy:
SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU
FUNDACJA FUTURE WORK

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 4 253 162,87 PLN